จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง