นิยามศัพท์

"เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้ บริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้อง

"เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง" หมายถึง เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน ได้เสียเป็นผู้ร้อง

แบบฟอร์มฉบับบนี้จะส่งถึง ผู้อำนวยการ TIJ ประธานคณะกรรมการบริหาร TIJ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินสถาบัน

ร้องเรียนความโปร่งใส
ในการทำงาน

เรื่อง

*หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ