ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ Common Ground เป็นกรอบการดำเนินการใหม่ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความยุติธรรมในสังคม (Social Jutsice) อย่าง “เป็นมิตร เปิดกว้าง และสร้างสรรค์”

 

ด้วยความเชื่อว่า “ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน” (Justice is Everyone’s Matter) สถาบันฯ ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาด้านความยุติธรรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำโดยรัฐอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่จำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนด้วย “เสียง” ของเราทุกคนที่จะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง

 

ที่ผ่านมา สถาบัน TIJ เน้นการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิชาการ มาตรฐานระหว่างประเทศ และงานวิจัยที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ กลุ่มวิชาชีพกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และผู้ที่สนใจในประเด็นเฉพาะ  ด้วยกรอบการดำเนินการใหม่นี้  TIJ Common Ground เน้นการจุดประเด็นสนทนา แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องของความยุติธรรมในสังคมอย่างกว้างขวาง อันจะทำให้ประชาชนทั่วไปจากแวดวงที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น

 

สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered Strategy) สถาบันฯ จึงมีความเชื่อว่า มาตรฐานความยุติธรรมที่สมาชิกในสังคมยอมรับว่าเหมาะสมและใช้เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมเกิดขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามพลวัตรของสังคม TIJ Common Ground จึงมุ่งที่จะเปิดประเด็นสนทนาเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนจากแวดวงต่างๆ เข้ามาร่วมกันเสนอมมุมอง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรมที่ปรารถนา เพื่อแบ่งปันและเก็บเกี่ยวความรู้ สร้างความร่วมมือในการออกแบบขับเคลื่อนสังคมแห่งความยุติธรรมและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาต่อไป

 

ในเชิงกายภาพ พื้นที่อาคารสถาบันฯ บริเวญชั้น 1 และ ชั้น 2 จะมีการจัดแสดงนิทรรศการกึ่งถาวรและนิทรรศการการหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีกิจกรรมสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความยุติธรรมในหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงเปิดให้หน่วยงานเครือข่ายและบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ได้   

 

สถาบันฯ หวังว่า TIJ Common Ground จะเติบโตและกลายเป็น “ชุมชน” ที่มีสมาชิกจากทุกแวดวง ทุกกลุ่มอายุและความสนใจ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างสม่ำเสมอในคอนเซปต์ “พื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และสร้างสรรค์” ซึ่งทุกคนมีส่วนเป็น “เจ้าของ” ร่วมกัน และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สถาบันฯ ได้สานต่อพันธกิจสำคัญในการยกระดับกระบวนการยุติธรรม เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากล สู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Agent of Change) ในบริบทที่กว้างขวางขึ้นและยึดโยงตอบสนองต่อความต้องการของสังคมมากขึ้น 

 

กิจกรรม

 

โดยในวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา TIJ Common Ground ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านแนะนำ TIJ Common Ground” อย่างเป็นทางการ และได้จัดกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?)” ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลวิชาการและพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมในประเด็น “ความยุติธรรม มีราคาที่ต้องจ่าย” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานราชการ บุคลากรที่ทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม บุคลากรจากสถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคเอกชน สมาคมและมูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ที่ได้มารับชมนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า “ราคา” ที่เราต้องจ่ายเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคืออะไรบ้าง ทั้งนี้ สามารถอ่านสรุปสาระสำคัญของกิจกรรมและเข้าฟังย้อนหลังได้ที่ TIJ Facebook และสามารถติดตามข่าวคราวของ TIJ Common Ground ได้ที่ IG และ Line OA

Back
chat