ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานประสานงานนโยบายมีความรับผิดชอบหลักในการประสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นว่าด้วยหลักนิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยให้การสนับสนุนตัวแทนของ TIJ และกิจกรรมที่สถาบันฯ มีส่วนร่วมทั้งในด้านการประชุมและการสัมมนาภายในประเทศ ภูมิภาค และเวทีระดับนานาชาติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนประเด็นปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

กลุ่มโครงการประสานงานนโยบายยังได้แสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้กำหนดนโยบาย นักปฏิบัติการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมการประยุกต์ใช้มาตรฐานและข้อกำหนดระดับสากลด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงการและกิจกรรมสำคัญ

  1. เสริมสร้างบทบาทของ TIJให้มีความเข้มแข็งในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในฐานะสถาบันเครือข่าย PNIsทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ 
  2. ส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดสากลในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนเผยแพร่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรฐานและข้อกำหนดดังกล่าว โดยดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและหน่วยงานภายในประเทศจากทุกภาคส่วนในการติดตาม การนำมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ไปปฏิบัติ และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
  3. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเสนอแนะข้อมูลหรือนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกมิติ
  4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการเผยแพร่หลักนิติธรรมและการจัดการกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการใช้วิธีการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ฝ่ายโครงการประสานงานนโยบายยังมีหน้าที่สนับสนุนงานด้านสารัตถะ เพื่อเตรียมการประชุมแก่ผู้แทนประเทศไทย รวมไปถึงภารกิจอื่นๆ ภายใต้การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ)การประชุมความร่วมมือสถาบัน PNIsและการประชุมและงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค อีกทั้งสนับสนุนการประชุมและงานสัมมนาในด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่น งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ และการจัดฝึกอบรม ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ 

นอกจากนี้ ยังมีแผนปฏิบัติการเพื่อกระชับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับกว้าง ตลอดจนประเด็นปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศต่อไป 

  • สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) 
  • สถาบัน PNI 
  • องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรระดับภูมิภาค 
  • สถาบันวิชาการระหว่างประเทศ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
  • องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ
Back
chat