ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันอังคารที่  19 มกราคม 2564 นั้น

 

ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผลประโยชน์แห่งราชการ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับเลือเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศออกไป จนถึงวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไปแล้ว ตามประกาศ

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  [เส้นทาง]
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

                  1. สมัครด้วยตนเอง เฉพาะในวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่ สำนักอำนวยการพิเศษ  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

                  2. ทางไปรษณีย์ สถาบันจะยึดวันที่ส่งใบสมัครตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก  จัดส่งที่ สำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

การดำเนินการ กำหนดการ
การรับสมัคร (ขยายเวลารับสมัคร)

ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และ
แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์
ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2118 9400 ต่อ 111 หรือ 203

­­­