Internship
Programme

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนิสิต– นักศึกษา โดยโครงการ TIJ’s Internship Programme ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นิสิต – นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคลากรที่พร้อมออกไปทำงานได้ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว

Internship<br />
Programme