นิยามศัพท์

"เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ" หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร้อง

"เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง" หมายถึง เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร้อง

"เรื่องร้องเรียนทั่วไป" หมายถึง เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

เรื่อง

*หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy)