ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
“RoLD Xcelerate” แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิรูปหลักนิติธรรม หรือพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย “Justice Makers” ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ในงาน The Orientation Day “RoLD Xcelerate: Investing in the Rule of Law for a Sustainable Future” ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 
 
 
แพลตฟอร์มดังกล่าว เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของ TIJ ที่จะทำให้หลักนิติธรรมของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และคนในสังคมมีความผาสุก ซึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องยาก ๆ เช่นนี้ นอกจากจะต้องสร้างองค์ความรู้และนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยแล้ว หัวใจสำคัญคือ การมีหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) เข้ามาขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน และด้วยความเชื่อนี้เอง TIJ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Program) โดยนับตั้งแต่ปี 2560-2565 RoLD Program ได้สร้างเครือข่ายผู้นำด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD Fellows) มาแล้ว 5 รุ่น จำนวน 425 คน จาก 277 องค์กร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 
 
“เพื่อทำให้หลักนิติธรรมอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย เราได้ดึงพลังจากเครือข่ายของคนที่มีบทบาท มีความคิด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสนใจ แม้จะมีโจทย์ที่แตกต่างแต่สามารถมองหาจุดร่วมเดียวกันได้ ซึ่ง RoLD Fellows ทั้ง 5 รุ่น คือ ประจักษ์พยานที่ทำให้เห็นว่าโมเดลการทำงานของเรามาถูกทาง เป็นทรัพยากรสำคัญที่ TIJ ได้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นแพลตฟอร์มให้เราทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต” ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กล่าวในโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Xcelerate 
 
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ RoLD program และที่ปรึกษา TIJ ได้เน้นย้ำว่า ในสังคมที่ประชาธิปไตยอ่อนแอและมีความขัดแย้งสูง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิรูปหลักนิติธรรมให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น คาดความหวังที่มีต่อ RoLD Xcelerate จึงไม่ใช่เป็นแค่หลักสูตรการอบรม แต่เป็นพลังในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมของประเทศให้เข้มแข็ง ด้วย DNA ที่เครือข่ายทุกคนมีเหมือนกัน นั่นคือ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีความพร้อมในการทำหน้าที่ของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นร่วมกัน 
 
 
ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการ TIJ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “RoLD Xcelerate” ในปีนี้มีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ถึง 99 คน จาก 81 องค์กร ประกอบด้วย หน่วยงานในกลุ่มกระบวนการยุติธรรม (23%) หน่วยงานภาครัฐ (15%) สถาบันการศึกษา (15%) องค์กรภาคเอกชน (28%) สื่อมวลชนและ Influencer (9%) และ NGOs/iNGOs (9%) นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคนหลายรุ่น ทั้ง Gen B เจน X และเจน Y ซึ่งนับเป็นการดึงพลังความคิดของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายมาทำงานร่วมกันบนพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง  
 
 
ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเครือข่ายจะได้รับคือ การได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย RoLD Fellows การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง การมีชุดเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม การศึกษาดูงานในพื้นที่พิเศษ และสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นคือ การมีเวทีคู่ขนานของการทำงานจริงเพื่อเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมได้ตลอดหลักสูตร  
 
 
“สิ่งที่เราจะได้ร่วมกันทำในปีนี้ ซึ่งจะแตกต่างไปจากปีก่อน ๆ คือ การทำให้หลักนิติธรรมกลายเป็นเรื่องที่วัดผลได้ ทุกคนสามารถติดตามตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือ การทำให้หลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่กินได้สำหรับประชาชน หมายถึงประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน” ดร.อณูวรรณ กล่าว 
 
 
อีกความพิเศษของการจัดแพลตฟอร์ม RoLD ในครั้งนี้ คือ TIJ โดยความร่วมมือกับ The World Justice Project (WJP) จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมประสานกลไกภาครัฐและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน ดังนั้น สมาชิก RoLD Xcelerate ทั้ง 99 คน จะไม่ใช่แค่ขุมกำลังในวันนี้ แต่จะมีการเชื่อมโยงกับ RoLD Fellows กลายเป็นเครือข่ายมากกว่า 500 คน ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในฝั่งของกลไกภาคประชาชน (Civic Movement) เพื่อนำสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำไปเชื่อมต่อกับกลไกฝั่งภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกระดับชาติในการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 
 
งาน The Orientation Day “RoLD Xcelerate: Investing in the Rule of Law for a Sustainable Future” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Conference Hall ชั้น 2 TIJ Common Ground อาคาร TIJ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  และจะมีการจัดอบรม พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลา 6 เดือน 
Back
chat