ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเชื่อว่า “องค์ความรู้” สามารถเชื่อมโยง “คน” ให้กลายเป็นพลัง “เครือข่าย” พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ (Changemaker) จึงได้ดำเนินงานโครงการหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ตลอดจนร่วมมือกับสถาบันระดับโลก Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ในการพัฒนาหลักสูตรด้านหลักนิติธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย เอเชีย และนานาชาติ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ความร่วมมือระหว่าง TIJ และสถาบัน IGLP เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2560 เป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการ “TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) และประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมโครงการจากผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มากกว่า 50 คน และนำไปสู่กิจกรรมที่สร้างเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป เช่น การจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2560 TIJ และสถาบัน IGLP กระชับความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นยิ่งขึ้น ในปี 2561 โดยร่วมกันเปิดตัว 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม ประจำปี 2561 คือ “TIJ  Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” และ “IGLP Workshop” โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมทั้งในประเทศไทย เอเชีย และนานาชาติ ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลก จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี

สำหรับหลักสูตรแรก ได้แก่ หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy เป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Program) ในรูปแบบหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น (Intensive program) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องของกระบวนการยุติธรรมและการวางนโยบายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยหลักสูตรจะช่วยเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อกฎหมายในบริบทต่างๆ อย่างรอบด้าน มุ่งเน้นเรื่องหลักนิติธรรม การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม และการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการสร้างความเชื่อมโยงด้วยหลักกฎหมายกับกระบวนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนหลักสูตรที่สอง คือ IGLP Workshop มีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดย IGLP เป็นแกนหลัก ร่วมด้วยการสนับสนุนจาก TIJ ในการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อคัดเลือกนักวิชาการและนักวิจัย โดยเฉพาะคณาจารย์จากประเทศไทย ประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการสอนและการเขียนงานวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศและสร้างเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความรู้ในด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ หรือ Policy Advocacy ไปยังนิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อไป นับเป็นการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่อีกขั้นตอนหนึ่ง

ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจของการอบรมทั้งสองหลักสูตรอย่างต่อเนื่องได้ทางเว็บไซต์
TIJ Workshop  และ  IGLP Workshop

Back