ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สอดคล้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังค่านิยมหลัก หรือ Core Values ของสถาบันฯ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย Integrity Respect Collaboration Inclusiveness Determination

TIJ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ Town Hall Zone ชั้น 3 ณ อาคาร TIJ ถนนแจ้งวัฒนะ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานด้านการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ หรือ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส

 

รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน กำหนดให้อย่างน้อยต้องปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ ได้แก่ (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

 


นอกจากนี้ สำนักยุทธศาสตร์และแผน ได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA และการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

TIJ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ทำงานด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมด้วยคุณธรรมต่อไป

 

Back