ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความยุติธรรมสมัครสมาน: แนวทางของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมสมานฉันท์

รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ภายในประเทศไทย โดยผู้จัดทำได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพและให้ความสําคัญกับการศึกษาการพัฒนาการล่าสุดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อนําเสนอข้อมูลด้านความยุติธรรมที่เข้มข้นในเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผู้จัดทำหวังด้วยว่า หลักฐานที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้จะช่วยเพิ่มการรับรู้แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในอนาคต ในประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพ และเปิดโอกาส ให้หลักการความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้มีพื้นที่และโอกาสมากขึ้น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ระบบยุติธรรม ตลอดจนสร้างความปลอดภัย สาธารณะ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย และสนับสนุนการบําบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทําความผิด

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : กันยายน 2564

รายละเอียด

TIJ Growing Bright: 10th Anniversary of the TIJ

หนังสือ TIJ Growing Bright เป็นหนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รวบรวมผลงานของเราที่ผ่านมาพร้อมกับถ้อยคำและข้อความจากเพื่อนและพันธมิตรของเราที่ได้ร่วมมือกันในช่วงเวลาต่างๆ TIJ ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายสัมพันธ์ของเราจะยั่งยืนและนำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในส่งคมต่อไป

icon

หน่วยงานผู้จัดทำ : TIJ

icon

เผยแพร่วันที่ : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

6 ถึง 12 จาก 104 รายการ