ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมกับ UNODC นำเสนอผลการประชุมเยาวชนไร้พรมแดน ผลักดันการยุติประเด็นความรุนแรงทางเพศ ในเวที UN Women

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) นำเสนอผลการประชุมเยาวชนไร้พรมแดน หรือ Borderless Youth Forum 2019 ในการประชุม Asia-Pacific Regional Review of the 25th Anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action: Beijing+25 Review ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562

 

 

โครงการ Borderless Youth Forum 2019 เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มีจุดประสงค์ในการเชื่อมเครือข่ายเยาวชนที่สนใจผลักดันประเด็นด้านความยุติธรรมข้ามพรมแดนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ โดยครั้งแรกที่จัด มีเยาวชนจากทั่วทวีปเอเชียแปซิฟิกจำนวน 162 คน จาก 10 ประเทศมาเข้าร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยวิธีการ Design Thinking จาก Hasso Plattner Institute of Design หรือ d.school มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมพลังแก่เด็กและเยาวชนให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

 

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาความอยุติธรรมในสังคมที่มาจากหลากหลายประเทศ ส่วนประเด็นที่มีการนำมาหารือกัน ได้แก่ การฟื้นฟูผู้ต้องขังและการรับคนดีคืนสู่สังคม การยุติความรุนแรงทางเพศ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 5, 16 และ 17

 

หลังจากนั้นยังได้ขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายเยาวชนจากเอเชียแปซิฟิกให้ครอบคลุมไปยังภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา เพื่อหาแนวร่วมที่สนใจในแนวคิดนี้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการประชุมครั้งที่สองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 138 คน จาก 52 ประเทศ 55 สัญชาติ

 

 

การจัดกิจกรรมคู่ขนานครั้งนี้ ในหัวข้อ “Innovation & Gender Justice” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. เป็นการนำเสนอหลักคิด ที่มา บทเรียนจากการจัดกิจกรรมการประชุมเยาวชนไร้พรมแดน ร่วมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการยุติความรุนแรงทางเพศของเยาวชนที่มาจากการตกผลึกจากการเข้าร่วมโครงการผ่านการแลกเปลี่ยนมุมของหลากหลายทั่วโลก โดยอาศัยเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อเด็กและเยาวชนในโครงการจากทุกมุมโลกมาสาธิตให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงวิธีการ และให้ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการได้ใช้เทคโนโลยี vdo conference มาในการนำเสนอครั้งนี้ด้วย โดยข้อเสนอแนะของเยาวชนที่ได้มานำเสนอ มีหลากหลาย เช่นการสร้างแผนรักษาความปลอดภัยให้กับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง ก่อนการดำเนินการทางกฎหมาย การสร้างพื้นที่ชุมชนให้ผู้ประสบความรุนแรงมีพื้นที่ปลอดภัยในการเล่าเรื่องราวของตน และการสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่อง toxic masculinity ผ่านโครงการ #BoyCANCry โดยโครงการต่างๆ สะท้อนเสียงของเยาวชนว่า ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องไร้พรมแดน ทุกประเทศทุกทวีปประสบปัญหาใกล้เคียงกัน และการจะยุติความรุนแรงเหล่านี้ได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกภาคส่วน และทุกคนสามารถมีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก

 

 

นอกจากนี้ยังร่วมจัดจัดนิทรรศการ ภายใต้ธีม Innovating Borderless Justice แสดงถึงวิธีการทำงานของ Borderless Youth Forum โดยมุ่งเน้นที่การแบ่งปันเครื่องมือและบทเรียนที่ได้รับการจากการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนจากทั่วโลกมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม  ให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 

 

Back