ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสถาบัน Global Initiatives Against Transnational Organized Crime จัดการประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม เพื่ออภิปรายในหัวข้อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ประชากรศาสตร์ การโยกย้ายถิ่นฐาน และภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกระแสโลกในปัจจุบัน

ในการนี้ นายกิตติภูมิ เนียมหอม หัวหน้ากลุ่มโครงการประสานนโยบาย TIJ ได้กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมว่า

 

“การอภิปรายในวันนี้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรอาชญากรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยที่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วนต่อไป”

 


ทั้งนี้ TIJ หวังว่าการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำรายงานเสริมสร้างความเข้าใจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุม ในเรื่องของผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และสามารถนำเสนอผลจากการประชุมในเวทีอภิปรายสหประชาชาติ เช่น UNTOC review process และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ที่เกียวโต ในเดือนเมษายน ปี 2563 ต่อไป

Back