ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมกับ UNDP ลงนามร่วมมือผลักดันการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรม

 

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มุ่งดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบยุติธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางมาตลอด เพราะความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีความเข้าใจและมีสิทธิที่จะได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

 

 

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว สถาบันฯ โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม ได้ดำเนินงานในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดการออกแบบระบบยุติธรรมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านเครื่องมือนวัตกรรมและความร่วมมืออย่างบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา และได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อต่อยอดการทำงาน สร้าง และพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน กระทั่งล่าสุดได้สานสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program หรือ UNDP) ซึ่งเป็นองค์การพหุภาคีช่วยเหลือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันฯ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จึงได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อขยายผลการใช้เครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรมให้เป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดผลกระทบเชิงบวกทางสังคมจากงานนวัตกรรมต่าง ๆ (Social Impact Measurement) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนผ่านแนวคิดเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และเป็นภาคีหุ้นส่วนคนสำคัญในการจัดสรรให้ Justice Innovation District ณ อาคารสำนักงานใหม่ของสถาบันบนถนนแจ้งวัฒนะ เป็นพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยการสร้างเครือข่ายขององค์กรพันธมิตรของสถาบันฯ และ UNDP

 

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า “TIJ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับองค์การที่มีเป้าหมายคล้ายกันในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และด้วยการสนับสนุนจาก UNDP เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนนอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรงได้มากยิ่งขึ้น และนำพาให้ผู้คนเหล่านั้นได้ร่วมเดินทางไปกับเราสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย ในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกต่อไป” 

 

 

“TIJ เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม และเรายังคงมีหลายอย่างให้ต้องเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันต่อไป เรามองว่าทุกวันนี้สังคมมีความคาดหวังอย่างมาก ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ว่าองค์กรที่ได้ประโยชน์จากการได้รับความเชื่อมั่นและได้รับความเคารพ อย่าง TIJ และ UNDP จะต้องดำเนินงานได้ตามความคาดหวังของพวกเขา ทั้งในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เราหวังว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการทำเป้าหมายเหล่านั้นให้บรรลุผลสำเร็จ” เรโนลด์ ไมเยอร์ ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย กล่าว

 

  

 

ทั้งนี้ สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมของ TIJ และ UNDP (ประเทศไทย) มีผลงานการดำเนินงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2564 เช่น การร่วมมือกับห้องปฏิบัติการนโยบาย หรือ Thailand Policy Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ UNDP ที่ก่อตั้งร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การฝึกอบรมเครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบายและความยุติธรรมสำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐ คน แลกเปลี่ยนเครื่องมือและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มุ่งเป้าในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก
Back
chat