ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 24 (24th Session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

การประชุม CCPCJ สมัยที่ 24 นี้มีหัวข้อการอภิปรายหลัก คือ การติดตามความคืบหน้าจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 (13th UN Crime Congress) โดยคณะผู้แทนไทยจาก TIJ มีบทบาทในการจัดการประชุมในกิจกรรมคู่ขนานร่วมกับ UNODC, ICCLR และ ACUNS โดยเข้าร่วมการนำเสนอภายใต้หัวข้อใหญ่ของกิจกรรมคู่ขนาน ชื่อว่า “Violence Against Women: From Rape to Femicide – Criminal Justice as Prevention and Cure?”


ทั้งนี้ ผู้แทนจาก TIJ ประกอบด้วย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย, นางสาวเจน ฮอล์ลอเวย์ และ ดร.สิตา สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก ได้มีโอกาสนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในหัวข้อ “THE TRIAL OF RAPE : Understanding the criminal justice system response to sexual violence in Thailand and Viet Nam”


CCPCJ ในฐานะคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ มีบทบาทในการผลักดันนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบวาระงาน (Functional Commission) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของสหประชาชาติและประเทศสมาชิกเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการนำเอามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ

Back
chat