ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จยังอาคารหอประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเรื่องยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Training Workshop on Model Strategies and Practical Measures on  the Elimination of  Violence against Children in the Field of Crime Prevention and  Criminal Justice)  ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557


ร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ริเริ่มขึ้นจากการที่กลุ่มประเทศสมาชิกสหประชาชาติเล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าในฐานะพยาน ผู้เสียหาย หรือจำเลย จึงร่วมกันพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติ โดยที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงมีบทบาทหลักในการผลักดันการยกร่างดังกล่าว ด้วยทรงตระหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มผู้เปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูกกระทำรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


ในการนี้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้กราบทูลรายงานต่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า     พัชรกิติยาภา โดยย่อดังนี้ "...ร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กฯ สำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสหประชาชาติและประเทศสมาชิกต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางจากการถูกกระทำรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีสาระประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นเหยื่อหรือพยานในคดีอาญา และที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออยู่ระหว่างกระบวนการพินิจฯ ทั้งในส่วนของกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของไทย เพื่อสนองพระดำริในการผลักดันร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กฯ จนสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติในด้านการคุ้มครองเด็กฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งสถาบันฯได้สนับสนุนงานดังกล่าว ด้วยการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ดี ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบฯไปสู่การปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานตำรวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมจาก 15 ประเทศ จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย..."


ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ จะถูกนำเสนอเพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly)  ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งเมื่อผ่านการรับรองแล้ว ร่างแผนยุทธศาสตร์ต้นแบบดังกล่าวก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่นานาประเทศสามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้

Back
chat