ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ จัดประชุมยุติการละเมิดทางเพศต่อเด็กบนสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก (WCE) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (มูลนิธิ ECPAT ประเทศไทย) จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ต้นแบบสหประชาชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กผ่านออนไลน์ (UN Model Strategies to Eliminate Online Sexual Exploitation against Children) เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงภาคประชาสังคม เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและการรับยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (UN Model Strategies) และต้นแบบการดำเนินการระดับชาติเพื่อขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ (WeProtect) มาใช้แก้ปัญหาในประเทศไทย

จากการเสวนาสรุปผลได้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศในภาพรวม โดยต้องมีการกำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา โครงการ แผน และวาระที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการกระทำอันมิชอบทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งในฐานะเหยื่อ พยาน ผู้ถูกกล่าวหา และผู้กระทำความผิด

Back
chat