ดร.พิเศษ สอาดเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชีวภาพ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และระดับปริญญาโทและเอก สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติม จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการแปลและการล่าม จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งหน้าที่

ดร.พิเศษ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะโอนย้ายไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หลังจากนั้น ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เช่น ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คือ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ดร.พิเศษ สอาดเย็น เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564