ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2501

การศึกษา

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านกฎหมาย การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเนติบัณฑิตไทย หลังจากนั้นได้ทุนฟูลไบร์ทไปศึกษาต่อปริญญาโทใบที่สองด้านกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และระดับปริญญาเอกในด้านเดียวกัน จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่

ท่านเริ่มดำรงตำแหน่งในสำนักงานอัยการตามลำดับ อาทิ เลขานุการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด อธิบดีกรมคุมประพฤติและรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรมตามลำดับ

 

นอกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆ อีกหลายตำแหน่ง เช่น กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) กรรมการสภาที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา และกรรมการบริหารมูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation-ACPF) เป็นต้น โดยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างเป็นทางการ