ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ประจำเดือน เพื่อนำเสนอเรื่องราวความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs และในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นคิวของ เป้าหมายที่ 16 : สังคมที่สงบสุข ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และมีสถาบันที่มีประสิทธิภา

 TIJ หนึ่งในสถาบันเครือข่ายของสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรม หรือ United Nations Programme Network Institute (UN-PNI) เป็นแห่งแรกในอาเซียน ได้มีบทบาทร่วมกับรัฐบาลไทย ในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับมาตรฐาน และส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับนานาชาติ โดยมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา TIJ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะส่งเสริมการกำหนดนโยบายและยกระดับสถาบันด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 

การดำเนินงานของเรากับเครือข่ายก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด มาร่วมติดตามได้จากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) ครั้งที่ 28 วันที่ 20-24 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่คณะผู้แทนประเทศไทยและ TIJ จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การทำงาน 

Back
chat