TIJ ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การ เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดการฝึกอบรม "The Southeast Asian Regional Training of Trainers Workshop on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls" ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559 - โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในประเด็นความซับซ้อนและพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานอัยการจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อให้เข้าใจ ในประเด็นความอ่อนไหวทางเพศมากขึ้น รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่และพัฒนากระบวนการยุติธรรมในประเทศของตนต่อไป


การฝึกอบรมครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษTIJ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม นอกจากนี้ ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็กยังได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ "Understanding and Dealing with Women who suffer violence" ด้วย
 

>>>> ภาพกิจกรรม<<<<