ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ จัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

 

“ปัจจุบันอาชญากรรมทางไซเบอร์มีโอกาสเกิดขึ้นสูง โดยในช่วงโควิด 19 พบว่ามีอาชญากรรมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น และจากข้อมูลของ UNODC อาชญากรรมที่เป็นองค์กรจะมีงบลงทุนด้านเทคโนโลยีและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็นความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมที่จะเก็บหลักฐานและพิสูจน์หลักฐาน”

ความตอนหนึ่งที่ ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กล่าวระหว่างการเปิดงาน การจัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หัวข้อ “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

 

 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั้งในบริบทของในประเทศและต่างประเทศ และส่งผลให้รูปแบบของการกระทำความผิดในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม จึงต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกระแสโลก ทางหนึ่งคือการเสริมสร้างให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเกิดความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการปรับตัว ผลดี ผลเสีย และข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในการทำงาน ตลอดจนวางแผนเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

 

ในการนี้ TIJ จึงได้ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดในหัวข้อ เทคโนโลยีและความยุติธรรม” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรม Future thinking workshop จากการนำเครื่องมือ Strategic Foresight มาใช้ในการวางรูปแบบการทำงานในอนาคตของอัยการให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและของโลก พร้อมทั้งจัดการศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ของธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท โดยมีผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 70 คน

 

การจัดอบรมผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้า ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กล่าวเปิดงาน และส่งเวทีให้ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน ธนาคารกรุงไทย นำเสนอทิศทาง Digital Transformation: กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย และสำนักงานศาลยุติธรรมในโครงการ D-Court ก่อนจะนำคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน Innovation Lab ที่ธนาคารกรุงไทย จากนั้นในช่วงบ่าย TIJ จัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Megatrends และอนาคตของกระบวนการยุติธรรม โดยนายสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน Change Fusion นายชิตพงษ์ กิตตินราดร Data Scientist สถาบัน Change Fusion นายศิรณัฐ บุญไทย เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเยาวชน TIJ และนางสาวกันต์รวี กิตยารักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ TIJ

 

Back
chat