ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

The World Justice Project (WJP) จัดประกวดโครงการเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ภายใต้ชื่อ “The World Justice Challenge” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆในการส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม ผ่านการดำเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

The World Justice Challenge เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนคือส่วนสำคัญในเรื่องของหลักนิติธรรมและการดำเนินโครงการที่หลากหลายจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ซึ่งทาง WJP นั้นเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม สามารถส่งเสริมหลักนิติธรรมในชุมชนของตนเองได้ และหวังว่า The World Justice Challenge จะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใกล้กับต้นตอของปัญหา ได้สร้างสรรค์และทดลองแนวความคิดใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมหลักนิติธรรม โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในด้านการเข้าร่วมในเครือข่ายของ WJP และการเผยแพร่โครงการผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นจำนวน 15,000 – 25,000 ดอลลาร์

การประกวด The World Justice Challenge ในปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 12 โครงการ อาทิ การส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ในบราซิลได้มีที่พักอาศัย การตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเม็กซิโก นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมายังมีโครงการในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุน คือ โครงการพัฒนากลไกตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อผู้ถูกควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าว มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับสมาคมเพื่อป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture) และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (Muslim Attorney Center Foundation)

The World Justice Challenge เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป องค์กร และหน่วยงานของประเทศต่าง ๆสมัครเข้าประกวดโครงการ ในปีนี้จะมีการคัดเลือกให้เหลือประมาณ 10 โครงการ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.worldjusticeproject.org/opportunity-fund-competition

WJP เป็นองค์กรอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีหลักนิติธรรมในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหลักนิติธรรมจะช่วยลดปัญหาการทุจริต พัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตและป้องกันความอยุติธรรม WJP เข้าพบบรรดาผู้นำจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและจากหลากหลายสาขาอาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาโครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของหลักนิติธรรม WJP จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในเรื่องของหลักนิติธรรม

TIJ เป็นองค์การมหาชนในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีพันธกิจในการ พัฒนางานวิชาการและฐานข้อมูลด้านการยุติธรรม ครอบคลุมทั้งงานวิจัย ทรัพยากร และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมทั้งในและนอกประเทศ

รวมทั้งส่งเสริมงานด้านการวิจัย การพัฒนาการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน, สร้างวัฒนธรรมของการใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน, พัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชญากรรมและการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักสากล และนำไปสู่การสร้างระบบยุติธรรมของประเทศที่มีคุณภาพ และ ประสานและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านการยุติธรรมในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงให้กับประเทศ และประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะนี้ TIJ กำลังเร่งดำเนินภารกิจในด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยการพยายามประสานเพื่อรวบรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านหลักนิติธรรมกับหน่วยงานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ เห็นได้จากการจัดการที่ TIJ จัดประชุมเสวนา

เรื่อง The Bangkok Dialogue on the Rule of Law “Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post-2015 Development Agenda” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศเป็นอย่างดี และในการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในขยายองค์ความรู้เรื่องหลักนิติธรรมสู่สากลต่อไป


แหล่งข้อมูล:
http://www.worldjusticeproject.org/opportunity-fund-competition
http://www.worldjusticeproject.org/who-we-are-0
https://voicefromthais.wordpress.com/2013/04/23/crcf-win-seed-grants-to-strengthen-the-rule-of-law-2013/

Back
chat