ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤษภาคม 2559 - TIJ จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำในลักษณะองค์กรและการก่อการร้าย อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและการพัฒนา (Breaking the Organized Crime and Terrorism Nexus: Reviewing the Evidence and Identifying Responses "The Nexus between Organized Crime and Terrorism as a threat to Security and Development") เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ และจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ตำรวจ อัยการ หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยผลของการประชุมนี้จะนำมาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย หัวข้อ “การรับมือกับภัยคุกคามและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่จากอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำในลักษณะองค์กร จากมุมมองของประเทศไทยภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน” (Countering Emerging Threats and Challenges of Transnational Organized Crime from Thailand’s Perspective in the Context of the ASEAN Community) ที่ TIJ ร่วมกับ สถาบันวิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมระหว่างภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI จัดทำขึ้น


ในการนี้ Dr. Cindy Smith ผู้อำนวยการ UNICRI ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 50 คน