ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

More Detail

Theater Festival for Justice 2023: Spotlight on Equity, Equality, and Justice in Thai Society

 

 

The Theater Festival for Justice 2023, held at the TIJ (Thailand Institute of Justice) Common Ground on September 2-3, marked a significant milestone in the pursuit of justice and social awareness in Thailand. The festival was a pioneering endeavor that sought to use the medium of theater to address issues of inequality, equity, and injustice prevalent in Thai society. Through powerful plays performed by renowned theater production teams, the event aimed to foster a deeper understanding of these issues and advocate for positive change.

 

 

The overarching theme of the festival, "Is Injustice Everywhere?" served as a poignant and thought-provoking question that each production team sought to answer through their performances. This theme encapsulated the pervasive nature of social injustices and their far-reaching impact on various aspects of society. Theater productions performed are as follows:  

 

 

1. New Theatre Society Production: “C U 2 Morrow”

This play delved into the life of a school principal who, despite suffering from a debilitating illness, was confronted with a heartbreaking plea from a distressed parent. The parent, desperate for justice, sought assistance for their child who had been unjustly expelled from school after failing an exam, despite being bedridden for two semesters. The principal's moral dilemma and eventual decision to help the parent showcased the power of empathy and the importance of equitable treatment for all students.

 

 

 

2. Performing Arts, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University: "SPILL THE TEA"

This production revolved around the lives of three office workers, each with their unique characteristics. When they found themselves embroiled in a mysterious incident, their collective efforts to unravel the mystery brought forth a reflection on the importance of cooperation, understanding, and equality in the workplace. The play highlighted how unity can lead to the discovery of truth and justice.

 

 

 

 

 

3. Konnakhao Production: "WHERE are you?"

A young man's infatuation with a statue of Lady Justice led him on a quest to find her when she mysteriously disappeared. Upon discovering her on the brink of suicide due to the absence of justice in the world, the young man's intervention illustrated the significance of upholding justice to prevent despair and self-destruction. 

 

 

 

 

 

 

4. Maemelos Theatre (TSS Drama Club) from Thammasat Secondary School: "All of Duck"

This unique production portrayed the story of "human ducks" to shed light on the injustice prevalent in the education system. Each child represented a different type of duck, symbolizing their individuality. The play explored how parental beliefs and societal norms could impact a child's education, underscoring the need for a more equitable and inclusive educational environment.

 

 

 

 

 

The Theater Festival for Justice 2023 served as a remarkable platform for artists and activists to address critical issues of equity, equality, and justice in Thai society. Through powerful storytelling, these productions stirred emotions, challenged perspectives, and inspired audiences to reflect on the injustices that persist in their communities. As the curtain closed on this groundbreaking event, it left a lasting impression, reminding everyone that the pursuit of justice is a collective responsibility that requires continual effort and advocacy. The festival's success marked a significant step toward a more just and equitable society in Thailand, one where the lessons learned from these impactful plays could be put into practice.

Back
chat