ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายกระบวนการยุติธรรมของโลก

 

ผู้แทน TIJ และผู้แทนรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสำหรับ UN Crime Congress สมัยที่ 14 เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2562 อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

 

 

เนื่องจาก UN Crime Congress สมัยที่ 14 เป็นการประชุมสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้กำหนดนโยบายอาญาจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ NGOs และนักวิชาการ ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตอบโจทย์ที่มีความท้าทายมากขึ้นในโลกทุกวันนี้ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

 

หนึ่งในขั้นตอนการเตรียมการที่สำคัญคือ การกำหนดประเด็นหารือในเชิงสารัตถะไว้ในระเบียบวาระการประชุม และการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นจากผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคต่าง ทั่วโลก  การประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคฯ หรือ Regional Preparatory Meeting (RPM) ครั้งนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศสมาชิกในเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงสถาบันเครือข่าย UN เช่น สถาบัน TIJ จะได้เข้าร่วม เพื่อสะท้อนมุมมอง ความสนใจ และประเด็นที่ต้องการมุ่งเน้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับเตรียมการประชุม UN Crime Congress ในปี 2563 ที่จะถึงนี้

 

การประชุมเตรียมการสำหรับ UN Crime Congress จะหมุนเวียนไปตามภูมิภาคหลัก โดยเริ่มที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นแห่งแรก จากนั้นจึงจะหมุนเวียนไปจัดในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียนภูมิภาคเอเชียตะวันตก ภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคยุโรป ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 นี้ สำหรับการประชุม RPM ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม

 

ที่ผ่านมา TIJ ในฐานะสถาบันเครือข่ายสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรม หรือ UN PNI มีบทบาทในการเข้าร่วมและสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานของไทยในขั้นตอนการเตรียมการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดท่าทีสำหรับประเทศไทย ที่มีต่อประเด็นสารัตถะที่สำคัญตามระเบียบวาระของ UN Crime Congress และที่ได้หารือกันใน RPM ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนไทยมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม RPM และมีเอกภาพในการสะท้อนมุมมองของไทยในฐานะประเทศสมาชิกของภูมิภาคฯ

 

ในก้าวย่างต่อไปสู่การประชุม UN Crime Congress สมัยที่  14 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน .. 2563 โดยมีหัวข้อหลัก คือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี .. 2030” นั้น TIJ จะได้มีส่วนสนับสนุนการเตรียมการในด้านต่าง ทั้งในส่วนของสหประชาชาติ รัฐบาลไทย และรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไปอย่างเต็มกำลัง

 

การประชุม UN Crime Congress (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา มีกำหนดจัดประชุมทุก 5 ปี นับตั้งแต่ปี .. 1955 โดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อเป็นเจ้าภาพ เป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของโลกในฐานะที่เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สภาพปัญหา กำหนดทิศทางและนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นการชุมนุมกันของผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาความ ร่วมมือระหว่างกันในประเด็นดังกล่าวทั้งมิติภายในประเทศและมิติต่างประเทศ

 

Back
chat