ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

6 รายการ

ประวัติองค์กร

icon

26 พ.ย. 2561

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒ...

Read More

สมาชิกเครือข่าย PNI

icon

26 พ.ย. 2561

สถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Programme Network Institutes – PNIs) เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการแก่คณะกรรมาธิก...

Read More

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่

icon

26 พ.ย. 2561

“เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล"   อำนาจหน้าที่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถ...

Read More

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

icon

26 พ.ย. 2561

“เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศและสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม” เพื่อนำไปสู่การสร้างความยุติธรรมที่เท่าเที...

Read More

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

icon

26 พ.ย. 2561

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้บริหารจึงได้วางนโยบายด้านการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใ...

Read More

กรอบการดำเนินงาน

2 รายการ

การประสานงานนโยบาย

icon

26 พ.ย. 2561

การปฏิบัติงานประสานงานนโยบายมีความรับผิดชอบหลักในการประสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นว่าด้วยหลักนิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรร...

Read More

ความเชื่อมโยงอาชญากรรมและการพัฒนา

icon

26 พ.ย. 2561

การทำงานด้านอาชญากรรมและการพัฒนามุ่งเป้าหมายเสริมบทบาทของ TIJ ในการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงอาชญากรรมและการพัฒนา โดยนำเสนอข้อมูลที่ได้จากงานศึกษาวิจัยของ TIJ และการศึกษา...

Read More

งานของเรา

116 รายการ

เปิดหลักสูตร RoLD Xcelerate เร่งสปีดขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อสร้างอนาคตไทยให้ยั่งยืน

icon

26 มิ.ย. 2567

  “RoLD Xcelerate” แพลตฟอร์มสำหรับการปฏิรูปหลักนิติธรรม หรือพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย “Justice Makers” ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ในงาน The Orientation Day “RoLD Xcelerate: Investing ...

Read More

TIJ ร่วมประชุม CCPCJ ครั้งที่ 33 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

icon

23 พ.ค. 2567

คณะผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ United Nations Commi...

Read More

TIJ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมนำไปสู่ความโปร่งใส

icon

18 เม.ย. 2567

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การพ...

Read More

“เปิดข้อมูลภาครัฐ ปลดล็อคอำนาจประชาชน” และเปิดนิทรรศการ “กลางวันแสกๆ” (In Broad Daylight)

icon

29 มี.ค. 2567

"คนที่ทนไม่ได้จะเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลง" อังคณา นีละไพจิตร คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ นักสิทธิมนุษยชนผู้เป็นภรรยาของ สมชาย นีละไพจิตร ทนายผู้ต่อสู้ด้านความยุติธรรมและ...

Read More

วาระแห่งชาติ… ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมนำไทย

icon

18 ม.ค. 2567

ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงที่มีการเดิมพันสูง จากความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมายาวนาน ประชาชนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดศรัทธาต่อรัฐบาล นักการเมือง และกระบวนการยุติธรรม เมื่อเจาะ...

Read More

ปฏิทินกิจกรรม

2 รายการ

เมษายน 2024

icon

03 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567

เวทีสาธารณะด้านหลักนิติธรรม (The Rule of Law Forum) ครั้งที่ 2 "From Abstract Theory to Tangible Actions: Strategies for Effective Rule of Law Reform"     กลไกภาคประชาชนมีความสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนหลั...

Read More

มกราคม, 2024

icon

03 ม.ค. 2567

• หลักนิติธรรมมีความสำคัญอย่างไร ? • เหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดให้การฟื้นฟูหลักนิติธรรมเป็นวาระแห่งชาติ ? • สถานการณ์หลักนิติธรรมในประเทศไทยในปี 2566 เป็นอย่างไร ? • หลักนิติธรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั...

Read More

แหล่งความรู้และสื่อสิ่งพิมพ์

6 รายการ

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ ตัวแปรที่ใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม ปี 2566

icon

05 ม.ค. 2567

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดทำคำแปลอย่างไม่เป็นทางการตัวแปรที่ใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม ปี 2566 (WJP Rule of Law Index 2023) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ใน...

Read More

เสีบงก้องจากร้องแง

icon

25 ส.ค. 2563

เรื่องเล่าจากหมู่บ้านที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณและกฎหมายมังรายศาสตร์

Read More

นิติธรรมพระทรงธรรม

icon

05 มิ.ย. 2562

จัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระยรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

Read More

RoLD in Action: โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรม

icon

05 มิ.ย. 2562

โครงการนำร่องซึ่งเป็นผลจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ หลักสูตร RoLD Executive Program 2017

Read More
chat