ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจัดโดยสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) ร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยผู้แทน TIJ ได้บรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
  2. การดูแลผู้ต้องขังที่มีความต้องการเฉพาะด้าน
  3. โครงการเรือนจำต้นแบบในประเทศไทย


ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในมัณฑะเลย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 30 คน