ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ TIJ

 

ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นั้น
               

บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

 

1. นายพิเศษ สอาดเย็น


ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอวิสัยทัศน์ไม่เกิน 10 นาที และสัมภาษณ์พร้อมตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ไม่เกิน 30 นาที

 

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และในกรณีที่ได้ตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ หรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

 


Download >> ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับ การคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย