ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการกิจการต่างประเทศ และประสานนโยบาย ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ TIJ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60 (the 60th session of the Commission on the Status of Women - CSW) ระหว่างวันที่ 15-24 มี.ค. 2559 ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา


ในช่วงเวลาดังกล่าว โครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมและจัดกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างการประชุมฯ ในหัวข้อ "การส่งเสริมสิทธิผู้หญิงในด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Women Legal Empowerment for Sustainable Development)" ในวันที่ 23 มี.ค. 2559 เพื่อแสดงและเน้นย้ำถึงบทบาท ของสถาบันฯ ในการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของผู้หญิง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน และเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ โดย TIJ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในเรื่อง "Scoping Studies on Women Access to Justice: ASEAN Perspective" และวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามรถ และประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงในด้านกฎหมาย อาทิ นางสาวอบิเกล มอย (Ms. Abigail Moy) ผู้อำนวยการ Global Legal Empowerment Network, NAMATI: Innovations in Legal Empowerment, นางสาวนูรูล ราชิด (Ms. Norul Rashid) ที่ปรึกษานโยบายและโครงการหลักนิติธรรม UN Women, ศาตราจารย์ ซาร่า นักกี้ (Prof. Sarah Knuckey) ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชน Columbia Law School ซึ่งกิจกรรมคู่ขนานดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

Back
chat