ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมงานเสวนา “การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”

 

TIJ ส่งผู้แทนร่วมงานเสวนาด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในกิจกรรม 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (16 Days of Activism against Gender-Based Violence) ประจำปี 2562

 

ปีนี้ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID Thailand CTIP) และโครงการปลอดภัยและยุติธรรม:ทำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงในภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง (Safe and Fair) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ (Spotlight Initiative) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสหภาพยุโรปกับสหประชาชาติในระดับโลกที่จะขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงดำเนินการโดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดงานรณรงค์ ภายใต้กิจกรรม 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ลานกิจกรรมชั้นสอง ท่ามหาราช กรุงเทพฯ

 

 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและคนทั่วไปในเรื่องบทบาทและคุณค่าของแรงงานข้ามชาติหญิง การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ตลอดจนเรื่องความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ เจตคติ รวมทั้งประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความต่างของเพศ และความไม่เสมอภาคระหว่างเพศยังดำรงอยู่ได้ในสังคม

 

 

ในโอกาสนี้ นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เป็นตัวแทน TIJ เข้าร่วมเสวนาในประเด็นความท้าทายที่แรงงานข้ามชาติหญิงประสบในประเทศไทย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติหญิง ร่วมกับผู้เสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Women Thailand) ศูนย์สังคมพัฒนา (DISAC) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ

 

กิจกรรม 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ถึงวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติร่วมด้วยหน่วยงานเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการยุติความรุนแรงอันเนื่องด้วยเหตุทางเพศ

 

ขณะที่ในปีนี้ TIJ ได้เข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวเป็นปีแรก โดยการจัดทำอินโฟกราฟิก ภายใต้ธีม “ยุติความรุนแรงตามเพศภาวะในโลกแห่งการทำงาน” ซึ่งรวมไปถึงการแบ่งแยกเชื้อชาติและการคุกคาม มุ่งการนำเสนอผลจากรายงานวิจัย Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประสบการณ์การถูกแบ่งแยกและคุกคามของผู้หญิงในส่วนงานยุติธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศที่มีผลให้เกิดปัญหาในการทำงานของผู้หญิงในส่วนงานยุติธรรม และนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook: TIJthailand.org

 

 

ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก USAIDThailandCTIP

Back