ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ จัดการประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ACCPCJ) ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2 (ACCPCJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) เจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 61 คน ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

 

 

ภายในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นความท้าทายในอาเซียน และการกำหนดธีมในการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 โดยให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือและการประสานการทำงานระหว่างเสาหลักทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในการสร้างสังคมอาเซียนที่สงบสุข มั่งคั่ง และมีความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน  โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้แทนประเทศสมาชิก ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime)

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับธีมของการจัดการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Promoting the ASEAN Culture of Prevention for a Collaborative and innovative Justice for All” ส่วนสารัตถะที่จะนำมาอภิปรายระหว่างการประชุมจะมุ่งประเด็นอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทายกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน ทั้งในบริบทของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งจะเน้นความสำคัญของการผลักดันหุ้นส่วนภาครัฐ-ภาคเอกชน และบทบาทที่ก้าวหน้าของเยาวชนอาเซียนในเรื่องนี้ โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Back
chat