สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดงานเสวนา “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แนะใช้มิติการพัฒนานำ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เพื่อการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่มีกลุ่มเปราะบางทางสังคม ชูตัวอย่างความสำเร็จจากเรือนจำต้นแบบและโครงการพัฒนาดอยตุง

ภายหลังการศึกษาดูงานที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 คณะศึกษาดูงานระดับสูง ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขังหญิง และชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ ตลอดจนร่วมอภิปรายแนวทางการใช้มิติการพัฒนานำ เพื่อปูทางสู่การแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน โดยภายในงานเสวนา มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายในหัวข้อที่หลากหลาย ดังนี้

“เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”


โดย นายเจเรมี ดักกลาส ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
สรุปประเด็น
VDO

“องค์ประกอบของการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้มิติการพัฒนานำ”


โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สรุปประเด็น
VDO


เสวนาช่วงที่ 1 : การป้องกันอาชญากรรมโดยใช้มิติการพัฒนานำ เพื่อเสริมพลังให้แก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
VDO

“ประสบการณ์จากภูมิภาคลาตินอเมริกา ด้านการป้องกันอาชญากรรมด้วยการพัฒนาสังคม”
โดย นายฮาเวียร์ เซเกรโด ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ
สรุปประเด็น
Presentation
Background Paper

“อาเซียนกับการป้องกันอาชญากรรมด้วยวัฒนธรรม”
โดย นายโจนาธาน ตัน รองเลขาธิการและหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการ
อาเซียน
สรุปประเด็น
Presentation


เสวนาช่วงที่ 2 : การคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง : ประสานระบบยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนาชุมชน
VDO

“การฟื้นฟูชุมชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
โดย ดร. มิวะ คาโต ผู้อำนวยการ UN WOMEN ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สรุปประเด็น

“การกลับคืนสู่สังคม โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง”
โดย นายซานโดร คาลวานี ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานวางแผน มูลนิธิแม้ฟ้าหลวง
สรุปประเด็น
Presentation

“บทบาทของกระบวนการยุติธรรม ในการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน”
โดย นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
สรุปประเด็น

“บทเรียนจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจำดอยราง”
โดย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุปประเด็น
Presentation


สรุปงานเสวนา “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย นายแมตตี จูทเซ่น ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สรุปประเด็น
VDO