ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 7 มีนาคม 2559 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม” ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ประกอบด้วย ฯพณฯ สตาฟฟาน แฮร์สตรัม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย นางสาวอันนา-คาริน จัดฟอร์ รองผู้อำนวยการองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง แห่งสหประชาชาติ (UN Women) และพล.ต.ต. มโนช ตันตระเธียร รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนักศึกษาปริญญาโท ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้ารับฟังการเสวนาจำนวนทั้งสิ้น 420 คน


การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ในเรื่องความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ เจตคติ รวมถึงประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและความไม่เสมอภาคระหว่างเพศยังดำรงอยู่ได้ในสังคม ส่งเสริมบทบาทของตำรวจในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทั้งบทบาทของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งในฐานะเยาวชนในปัจจุบันและฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ในอนาคตด้วย

Back