TIJ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมแบะความยุติธรรมทางอาญา (2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสถาบันอญวิทยาแห่งเกาหลี ( Korean Institute of Criminology – KIC) เป็นเจ้าภาพ


โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน PNI การหารือเกี่ยวกับหการเตรียมการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ UN Crime Congress สมัยที่ 14  และการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิหารสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27


พร้อมกันนี้ TIJ ยังได้เข้าร่วมการประชุม KIC International Forum: Strategies for Implementing the UN Sustainable Development Golas to Build Safer Societies ซึ่งจัดคู่ขนานกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยุทธศาสตร์การชับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัย