TIJ จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 แสวงหาแนวทางใหม่เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 16 จาก 17 เป้าหมาย กล่าวถึงหลักนิติธรรมไว้ว่าเป็นรากฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจำเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นในสังคม

TIJ หนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Programme Network Institute – PNI) ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในสังคม จึงได้จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเข้มข้น TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development หรือ RoLD Program อันจะนำไปสู่การเสนอแนะและกำหนดแนวทางในการพัฒนาแก่สังคมได้

การจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” (Envisioning Transformative Social Justice) โดยจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมบรรยายและเสวนากับผู้เข้าร่วมการอบรม RoLD Program ใน 3 หัวข้อใหญ่ของสังคมไทยปัจจุบัน ได้แก่

การส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพกติกา (Culture of Lawfulness)  
พบกับการวิเคราะห์เจาะลึก สภาพปัญหาและทางออกของ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพกติกาในสังคมไทย” ได้กับผู้ดำเนินรายการและวิทยากรที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในบรรยายพิเศษเรื่อง “Fostering Culture of Lawfulness: A Way Forward for Thailand”

การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในระบบเศรษฐกิจอนาคต (Financial Inclusion for Future Economy)
มาร่วมรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกสภาพปัญหาและทางออกของการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีอาชีพอิสระและ SMEs กับผู้ดำเนินรายการและวิทยากรที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยายพิเศษ เรื่อง “Journey of Alternative Credit Scoring” และการเสวนาเรื่อง “Financial Inclusion for Future Economy”

การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม (Reintegration)
มาร่วมค้นหาแนวทางการให้ชีวิตใหม่แก่อดีตผู้ต้องขัง เพื่อการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างยั่งยืนกับผู้ดำเนินรายการและวิทยากรที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในบรรยายพิเศษเรื่อง “A Case Study: Singapore’s Rehabilitation and Reintegration of Ex-offenders”  และการเสวนาเรื่อง “Culture of Social Reintegration in Thailand”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมรับฟังเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 30 ที่นั่งได้ที่ Facebook : tijthailand.org


กำหนดการ