ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 

TIJ จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 หรือ ACCPCJ ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่ง TIJ และกระทรวงยุติธรรมร่วมกันผลักดัน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในความร่วมมือทางกฎหมายการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยุติธรรมทางอาญาอย่างบูรณาการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

 

หัวข้อหลักของการประชุม คือ “การยกระดับมาตรการป้องกันอาชญากรรมและสถาบันยุติธรรมทางอาญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน” (Enhancing Crime Prevention and Criminal Justice Institutions for Sustainable
Development for the ASEAN Community)

โดยมีหัวข้อย่อย ได้แก่
1. มาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ด้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเมือง
3. มาตรการฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการปฎิรูประบบราชทัณฑ์ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบาง

 

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เสด็จเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อที่ 3 ประทานพระดำรัสในประเด็นดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในประเทศอาเซียน ผู้แทนจากองค์กรอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเยาวชนจากทั้งในและนอกอาเซียน ตลอดจนผู้แทนสถาบันในเครือข่ายสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNIs) จำนวนกว่า 150 คน

Back