ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ – กรมราชทัณฑ์ลงนาม MOU เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐาน UN

 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติดูแลผู้ต้องขังให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานที่ดี ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยได้จัดฝึกอบรมบุคลากรของกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมและหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
 
TIJ จึงได้ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสหประชาชาติ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเรือนจำในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์
 
 
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวในพิธีลงนามว่า ในอนาคตกรมราชทัณฑ์จะร่วมมือกับ TIJ มากขึ้น เพื่อให้เกิดการจัดอบรมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หวังว่าความร่วมมือนี้จะเอื้อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้รับความรู้ทางวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น หากเกิดโรคระบาดในเรือนจำจะทำอย่างไร วิธีการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำ แนวทางการลงโทษที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไร
 
 
ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ เสริมว่า พิธีลงนามในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายสำคัญของการทำงานของ TIJ ด้วย TIJ มีภารกิจในการนำข้อกำหนดกรุงเทพมาใช้ให้เกิดผลได้จริงในสังคมไทย การได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์และรับรู้อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการทำงานจริงของกรมราชทัณฑ์ ถือเป็นการรับรู้ปัญหาจากหน้างานจากการนำมาตรฐานสหประชาชาติมาใช้ในบริบทของประเทศไทย และจะได้แก้โจทย์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเชื่อว่า ผู้บริหารราชทัณฑ์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ
 
 
“ผมหวังว่าจุดเริ่มต้นการทำงานวันนี้จะทำให้ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์เปิดใจให้ข้อมูล นำไปสู่การทำให้คุณภาพของผู้กระทำผิดดีขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม” ดร.พิเศษ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
นอกจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผู้แทน TIJ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรมราชทัณฑ์ให้เป็นคณะทำงานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสหประชาชาติ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเรือนจำในประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรฝึกอบรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสหประชาชาติสำหรับผู้บริหารงานราชทัณฑ์
 
 
ทั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับร่างหลักสูตร ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของข้อกำหนดสหประชาชาติ กรอบแนวคิดทางด้านอาชญาวิทยา ข้อค้นพบทางด้านวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในงานราชทัณฑ์ประเทศต่างๆ รวมถึงประเด็นความเคลื่อนไหวที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยมีรายวิชาทั้งหมด 12 รายวิชา สำหรับหลักสูตรนี้ TIJ จะร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
ที่ผ่านมา TIJ ได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยการฝึกอบรมหลักสูตรและโครงการต่างๆ ที่มีความก้าวหน้า คือ โครงการเรือนจำต้นแบบตามมาตรฐานข้อกำหนดกรุงเทพ ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีเรือนจำต้นแบบทั่วประเทศแล้ว 17 แห่ง และการอบรมหลักสูตรผู้บริหารราชทัณฑ์อาเซียน เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี โดยกรมราชทัณฑ์กัมพูชาได้เริ่มโครงการนำร่องใช้ข้อกำหนดกรุงเทพในเรือนจำ CC2 เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2562
 
Back
chat