การประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสถาบัน Global Initiatives Against Transnational Organized Crime จัดการประชุมหารือเครือข่าย Global Initiatives ว่าด้วยเรื่องขององค์กรอาชญากรรม เพื่ออภิปรายในหัวข้อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ประชากรศาสตร์ การโยกย้ายถิ่นฐาน และภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกระแสโลกในปัจจุบัน

ในการนี้ นายกิตติภูมิ เนียมหอม หัวหน้ากลุ่มโครงการประสานนโยบาย TIJ ได้กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมว่า

“การอภิปรายในวันนี้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรอาชญากรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยที่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วนต่อไป”


ทั้งนี้ TIJ หวังว่าการประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำรายงานเสริมสร้างความเข้าใจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุม ในเรื่องของผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และสามารถนำเสนอผลจากการประชุมในเวทีอภิปรายสหประชาชาติ เช่น UNTOC review process และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ที่เกียวโต ในเดือนเมษายน ปี 2563 ต่อไป