ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในการปกป้องเด็กจากความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการดำเนินคดีทางอาญา โดยให้ความสำคัญต่อความต้องการเฉพาะและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ยุทธศาสตร์ต้นแบบฉบับแปลภาษาไทยนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด และ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 อ่าน ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา