ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2558 คณะนักวิจัย TIJ เดินทางไปยังกรุงมะนิลา เมืองเซบู และเมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ต้องขังหญิงกว่า 550 คน ในเรือนจำและทัณฑสถานหญิง 6 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสำรวจและศึกษาคุณลักษณะและภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงและการติดตามการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศฟิลิปปินส์ (Research on women prisoners and the implementation of the Bangkok Rules in the Philippines)


โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้ม ภูมิหลัง ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิง ตลอดจนผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการถูกคุมขังในเรือนจำ และติดตามความก้าวหน้าของประเทศฟิลิปปินส์ในการนำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้ต้องขังหญิง หรือ ข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) โดยคณะผู้วิจัยได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2558โดยได้ทดลองใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ต้องขัง ในเรือนจำจำนวน 2 แห่ง และได้นำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้ต้องขังหญิงจำนวน 50 คน มาปรับปรุงแบบสอบถามสำหรับการเก็บข้อมูลจริง


การดำเนินการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการทำวิจัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับที่มาของผู้กระทำผิดหญิงและส่งเสริมการนำข้อ   กำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน

Back