เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2556 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “The Development of a UNODC Model Action Plan - Protocol for the Criminal Justice System on Violence against Women and Girls” ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดทำตัวแบบแผนปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อรับมือปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในการประชุมมีการพูดคุยใน 10 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (legislation) บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  (Police) บทบาทของพนักงานอัยการ (Prosecution services) บทบาทของศาล (Judiciary / specialized courts) บทบาทของทนายความและผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (Lawyers /legal aid) บทบาทของหน่วยงานราชทัณฑ์ (Prison service) การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่ออาชญากรรม  (Victim services) การศึกษาวิจัย (Research and analysis) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม (Crime prevention policies and strategies) และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหา (International cooperation)

ทั้งนี้ UNODC จะนำผลสรุปที่ได้จากการหารือของผู้เชี่ยวชาญไปจัดตัวแบบแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไปแก้ไขครั้งล่าสุด : 2 กันยายน 2556