วันที่  6 – 12 พฤศจิกายน 2559 - TIJ เปิดเวที TIJ Youth Forum ครั้งที่ 2 รวบรวมตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชา จำนวนกว่า 39 คน จาก 11 ประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันอภิปรายและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมความยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


โดยในครั้งนี้มีความพิเศษ คือจัดคู่ขนานกับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (1st ACCPCJ)  เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในเวทีสำคัญของภูมิภาค เพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน ได้รับรู้และร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาเซียนได้อย่างน่าสนใจ