วันที่ 21 กันยายน 2559 - ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร TIJ ได้เดินทางไปกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง TIJ กับสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของสหประชาชาติ (PNI) ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นการจัดทำบันทึก ข้อตกลงฉบับแรก ภายหลังได้รับสถานะเป็น PNIของ TIJ ด้วย


นอกจากนี้ TIJ ยังได้มีโอกาส เข้าสังเกตการณ์การสัมมนาระหว่างประเทศด้านการป้องกัน อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 164 ของสถาบัน UNAFEI พร้อมทั้งศึกษาดูงานการปฏิบัติต่อเด็กผู้กระทำผิด ณ Aiko JuvenileTraining School of Girls และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.กิตติพงษ์ ยังได้เข้าหารือกับนายฮิโรมุ คุโรกาว่า ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายทัตสึยะ ซากุม่าผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรม กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ TIJ ในอนาคตต่อไป