เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 25595นบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 15 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน ในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย” ที่จะเป็นห้องสมุดส่งเสริมความรู้ในด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชน การพัฒนา รวมไปถึงเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของสถาบันทางวิชาการนานาชาติอื่น และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ TIJ ไว้ เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ แก่นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า


ในพิธี ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการTIJ และเอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ TIJ ได้ลงนามร่วมกับคุณราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการTKpark และ คุณวราภรณ์ ตยานุกรณ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย TKpark โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งเจ้าหน้าที่ของ TIJ และเจ้าหน้าที่ของ TKpark กว่า 50 คน นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการการสาธิตสื่อสร้างสรรค์โดย TK park ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ TIJ ได้เยี่ยมชมอีกด้วย