ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2559 นายอุกฤษฏ์ ศรพรหม นิติกร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ อาชญากรรม และสถิติในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ อาชญากรรม การตกเป็นเหยื่อ และความยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สถาบันสถิติและภูมิศาสตร์แห่งชาติ (INEGI) และหน่วยงานภายในอื่น ๆ ของสหรัฐเม็กซิโก ณ ศูนย์ประชุมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมมายัน เมืองเมอริดา สหรัฐเม็กซิโก


หัวข้อหลักของการประชุมดังกล่าวคือ ข้อมูลเชิงสถิติด้านกระบวนการยุติธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสนองตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับอาชญากรรม โดยจัดเป็นการประชุมคู่ขนาน (parallel sessions) ซึ่งแบ่งออกเป็นการประชุมย่อยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การใช้ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงานตำรวจในการกำหนดนโยบาย, การสำรวจอัตราการเสียชีวิตระหว่างถูกจับกุม (arrest-related deaths) ในสหรัฐอเมริกา, การประเมินผลนโยบายการป้องกันอาชญากรรมแบบ evidence-based, การสร้างแผนที่อาชญากรรม (crime mapping) และการสร้างแผนที่สินทรัพย์ (asset mapping) เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน ฯลฯ

การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นผู้อภิปรายจำนวน 95 คน และมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน จาก 37 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับสถิติและอาชญากรรมที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมมากที่สุดรายการหนึ่งในระดับระหว่างประเทศ