ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการTIJ


การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและในประเทศ ตลอดจนการเสริมประสิทธิภาพและความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหัวข้อสำคัญระหว่างการจัดการการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (the Commission on Crime Prevention & Criminal Justice – CCPCJ) ครั้งที่ 27 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561

ในงานนี้ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการจัดกิจกรรมคู่ขนาน ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้


การใช้มิติการพัฒนาเพื่อป้องกันอาชญากรรมและฟื้นฟูผู้ต้องขัง
(Development-led Approach for Crime Prevention and
Treatment of Offenders)
Date : 15th May 2018
Time : 13.10-14.00
Vanue : Meeting Room6,
Vienna Intrenational Centre (VIC), Vienna Austria

Speech Download
TIJ Presentation Download
UNODC  Presentation Download
Flyer Download


แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก
Global Prison Trends 2018
Date: 15th May 2018
Time: 9:00-9:50
Venue: Meeting Room 6, Vienna International Centre (VIC), Vienna, Austria

Report


หลักการ สถานการณ์ แนวโน้มและ
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับลดการกระทำผิดซ้ำ
Reducing Reoffending: Latest Issues and Efforts
Date:   15th May 2018
Time:   14:20 – 15:10
Venue: Meeting Room 3, Vienna International Centre (VIC), Vienna, Austria

Speech Download
TIJ Presentation Download 1
TIJ Presentation Download 2
UNAFEI Presentation Download

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา นับเป็นเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ทำงานร่วมกันและเสนอแนะนโยบายในด้านความยุติธรรมทางอาญาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและค่านิยมของสหประชาชาติ พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป