ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะผู้แทนของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดยดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย ได้เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียนของสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่ง TIJ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม สภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(APCJJ) และสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ (IJJO) จัดขึ้น เพื่อให้ผู้แทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจากความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีผู้แทนจากองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กในกระบวนการยุติธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า 100 คน


การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานด้านการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน และเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแผนยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม โดยในการนี้ ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ได้รับเชิญเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กของสามประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่ง TIJ ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจกำลังดำเนินการ ในการเสวนาหัวข้อ “วิธีการปฏิบัติที่ดีของประเทศกลุ่มอาเซียนในการนำยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปปรับใช้ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม”

Back
chat