ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ชู “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

 


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เดินหน้าสร้างเครือข่าย ผู้นำรุ่นใหม่ด้วย “หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา” ในหลักสูตรอบรม “RoLD Program” (Executive Program on the Rule of Law and Development) ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พร้อมเปิดรับผู้เข้าร่วมอบรม RoLD Program รุ่นที่ 2 เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักนิติธรรมนำทาง เสริมสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กล่าวว่า TIJ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม เพราะเชื่อว่า "องค์ความรู้" สามารถเชื่อมโยง "คน" ให้กลายเป็นเครือข่ายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ (Change makers) เป้าหมายของหลักสูตร RoLD Program ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง TIJ กับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คือการส่งเสริมให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริง เพื่อยุติความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมที่มีในสังคม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายที่ 16 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

“RoLD Program จะเป็นเวทีกลางของเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่และผู้บริหารในสาขาอาชีพต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในประเทศไทย ให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมหลักนิติธรรมในสาขาการพัฒนาที่ตนเองรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ซึ่งทุกภาคส่วนจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันด้วย “หลักนิติธรรม” ที่ช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ และลดความขัดแย้งในแง่มุมต่างๆ” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าว


การเปิดตัวหลักสูตรสำหรับ RoLD รุ่นที่ 2 เมื่อเร็วๆ นี้ TIJ ได้เชิญบุคลากรจากหลายแวดวง รวมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 มาแบ่งปันประสบการณ์ด้าน “หลักนิติธรรมนำทาง” (RoLD leads the way) รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน โดยมีบุคลากรและผู้นำรุ่นใหม่จากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วม อาทิ แพทย์ ทหาร นักกฎหมาย นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ นักการเงินการคลัง นักธุรกิจ และสื่อมวลชน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายสก็อต เจคอบส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจคอบส์ กอร์โดวา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เข้าร่วมปาฐกถาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง "การประเมินแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบในประเทศกลุ่มเอเปค และบทเรียนสำหรับประเทศไทย" (Current Assessment of Good Regulatory Practices in APEC economies: Implications for Thailand) โดยได้ยกกรณีศึกษาของประเทศในกลุ่มเอเปค ที่ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องและสนับสนุนการเดินหน้าของภาคธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อการผลิตและการจ้างงาน ทำให้ประเทศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น


“การปฏิรูปกฎหมายจึงไม่เพียงแต่ส่งผลต่อบริบทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงเท่านั้น แต่กรอบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยเปิดโอกาสให้ระบบธุรกิจขับเคลื่อนได้ และจะยิ่งเอื้อให้มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจที่จะขยายตัว ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนในสังคมได้ในที่สุด เช่นเดียวกับประเทศไทยที่อาจต้องมีการทบทวนข้อกฎหมายในบางประเด็นว่า จะสามารถสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร” นายสก็อต กล่าว

สำหรับกิจกรรมในหลักสูตร RoLD Program ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม (RoLD Executive Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะเวลา 5 เดือน สำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในประเด็นความสำคัญ ของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ
  2. หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนมาตรฐานระดับโลก จากเครือข่ายคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยผู้ร่วมหลักสูตร RoLD Program ส่วนหนึ่งจะได้รับการคัดเลือกร่วมการอบรม
  3. RoLD in Action เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการต่อยอดความคิดริเริ่มของกลุ่มผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม (RoLD Executive Program) โดยการทำกรณีศึกษาอย่างเจาะลึก ร่วมด้วยการลงพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
  4. การจัดประชุมเสวนาเวทีสาธารณะ (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีศึกษาจากกิจกรรม RoLD in Action จะได้รับการพิจารณาหยิบยกมานำเสนอในเวทีสาธารณะแห่งนี้


สำหรับหลักสูตร RoLD Program ในรุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้วในวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เริ่มเปิดอบรมหลักสูตร ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-20.30 น. โดยมีการอบรมหลักสูตร Pre-session เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2560 (จำนวน 3 ครั้ง) เริ่มอบรมหลักสูตร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2561 และมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจขอรับรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tijrold.org หมายเลขโทรศัพท์ 0 2118 9400 ต่อ 203, 213 หรืออีเมล rold@tijthailand.org

Back
chat