Training on the Management of Women Prisoners for Senior Correctional Staff in the ASEAN Region  (Bangkok Rules Training)


TIJ จัดการฝึกอบรมว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในระหว่างวันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและความรู้ในแนวทางการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ โดยผ่านการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออกแบบแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยผู้เข้าร่วมในการวางโครงสร้างสำหรับการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ รวมถึงกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากลอื่น ๆ


อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันระบุและแบ่งปันปัญหา ข้อท้าทาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงระหว่างกัน นอกจากนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย